Algemene voorwaarden van buro been. De kleine lettertjes...

Onze algemene voorwaarden

kleine lettertjes om misverstanden te voorkomen...

Je kan onze algemene voorwaarden hier downloaden.

 

Artikel 1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Opdrachtnemer: buro been, gevestigd te Oss en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 76875512.
• Acceptatie: goedkeuring van de website door Opdrachtgever
• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
• Content: de tekst(en), beeld- en geluidsmateriaal, merken, handelsnamen, klantgegevens en andere data die door Opdrachtgever worden aangeleverd voor het opnemen op de Website
• Opdrachtgever: de rechtspersoon die met buro been een overeenkomst heeft afgesloten.
• Ondernemersactiviteiten: buro been doet aan webdesign en grafisch ontwerp.
• Schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de huidige stand van de techniek in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Werkingssfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en buro been.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met buro been voor de uitvoering waarvan diensten van derden moeten worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen door buro been en Opdrachtgever.
6. Deze algemene voorwaarden kunnen op enig moment worden gewijzigd dan wel åworden aangevuld. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten, met inachtneming van een termijn van één maand na schriftelijke bekendmaking van deze wijziging.
7. Als Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor buro been alleen bindend indien voor zover deze door buro been uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes en tarieflijsten zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, heeft buro been het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen buro been en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de inhoud van de overeenkomst door buro been aan Opdrachtgever en de ondertekening daarvan door Opdrachtgever.
2. De overeenkomst wordt geacht, in het geval Opdrachtgever de overeenkomst (nog) niet heeft ondertekend, tevens tot stand te zijn gekomen indien uit gedragingen van Opdrachtgever en/of buro been blijkt dat feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3. De duur, het tarief en nadere voorwaarden van de opdracht worden overeengekomen (en vastgelegd) in de offerte.
4. Mocht al sprake zijn van opgegeven termijnen voor levering door buro been van diensten, dienen deze nimmer als fatale termijn te worden aangemerkt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie

1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke buro been volgens haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, veiligheid en betrouwbaarheid van de aan buro been ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. Indien en voorzover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
4. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan buro been ter beschikking zijn gesteld, heeft buro been het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Buro been bewaart de geleverde content niet langer dan 3 jaar na toezending. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om deze informatie ook zelf in beheer te houden. Buro been kan hiervoor niet aansprakelijk worden gehouden.

Artikel 6 Verplichtingen buro been

1. buro been zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
2. buro been kan Opdrachtgever adviseren een derde in te schakelen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Met het aangaan van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met het eventueel inschakelen van derden. buro been is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derde.

Artikel 7 Ontwikkeling website

1. Bij het ontwikkelen van de website zullen partijen de navolgende fases in acht nemen.
2. Technisch Ontwerp
a. Opdrachtnemer zal in opdracht van Opdrachtgever een technisch ontwerp opstellen voor de aanpassingen van de website.
b. De functionaliteiten van het Technisch ontwerp, worden in de opdrachtbevestiging opgenomen.
3. Programmeren
a. Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de Content zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging aanleveren zodat Opdrachtnemer deze kan opnemen op de website. Opdrachtgever verklaart dat hij bevoegd is op deze wijze over de Content te beschikken en vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden in dit verband.
b. Opdrachtgever zal voor afgifte van de Content verifiëren of hij voldoende rechten bezit voor afgifte daarvan aan Opdrachtnemer, voor opname op de website.
c. Als de Content is geleverd zal Opdrachtnemer de Content op de website programmeren volgens het technisch ontwerp zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.
4. Oplevering website
a. Na oplevering van de website is Opdrachtgever gehouden al dan niet tot acceptatie over te gaan.
5. Na de oplevering vangt er een periode van 14 dagen aan, waarin Opdrachtgever de gelegenheid heeft de website te accepteren. Opdrachtgever dient binnen voornoemde periode kenbaar te maken of hij de website accepteert.
6. Indien Opdrachtgever niet binnen de periode van 14 dagen, de website heeft geaccepteerd, wordt geacht stilzwijgende acceptatie te hebben plaatsgevonden.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat buro been het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
2. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige opdrachtgevers van buro been of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen in welke vorm dan ook
3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten, voor rekening van Opdrachtgever.
4. buro been heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens buro been niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

Artikel 9 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever de Overeenkomst wenst uit te breiden, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien de wijziging van of uitbreiding op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal buro been de Opdrachtgever hierover vantevoren inlichten.
3. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal buro been daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of uitbreiding van de Overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.
4. Indien buro been, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is buro been gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.
5. Indien opdrachtgever een tariefswijziging niet wenst te accepteren, heeft opdrachtgever het recht om binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving van de tariefswijziging schriftelijk op te zeggen.

Artikel 10 Contractsduur

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Offerte dan wel Overeenkomst aangegeven termijn, dan wel voor de duur van een project.
2. Na afloop van de termijn zal de Overeenkomst automatisch met extra termijnen van telkens de duur van de eerder overeengekomen Overeenkomst worden verlengd, tenzij een der partijen door middel van een schriftelijke stuk met ontvangstbevestiging aan de andere partij ten minste 1 maand voor het einde van de overeenkomst of het einde van de verlengingstermijn, aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen.
3. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst opzegt, behalve in overeenstemming met artikel 10.2, dan dient Opdrachtgever naast eventuele onbetaalde vergoedingen een opzegvergoeding te betalen die gelijk is aan 80% van A maal B, waarbij A gelijk is aan het aantal resterende maanden van de overeenkomst c.q. de verlengde overeenkomst, gerekend vanaf de dag waartegen is opgezegd, en B gelijk is aan de maandelijkse vergoeding voor de betreffende Dienst.
4. buro been is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan haar, al dan niet voorlopig, surseance van betaling is verleend, op de andere partij een andere gelijksoortige regeling van toepassing is geworden of de andere partij anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer of de vrije beschikking over haar vermogen heeft verloren, een en ander ongeacht of die toestand onherroepelijk is;
c. Opdrachtgever opgehouden is te bestaan of ontbonden.
5. In de situaties als genoemd in 10.4 is de vordering tot betaling direct opeisbaar.
6. Indien de opdracht aan buro been is verleend met het oog op een bepaalde persoon, zal de opdracht bij zijn overlijden worden overgedragen aan een andere aan buro been verbonden persoon. Bij overlijden van de opdrachtgever-natuurlijk persoon gaan de rechten over op diens erfgenamen.
7. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan, behoudt buro been daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verstreken termijn.
8. Een rechtsvordering tegen buro been tot afgifte van de stukken welke buro been ter zake van de opdracht onder zich heeft gekregen, verjaart 1 jaar na beëindiging van de opdracht.
9. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst

Artikel 11 Prijzen/meerwerk

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3. Alle op de website weergegeven prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. buro been is niet aansprakelijk voor typefouten.
4. buro been is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. buro been is daarnaast gerechtigd het tarief jaarlijks te verhogen conform de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Voor een dergelijke prijsverhoging is geen kennisgeving aan de Opdrachtgever vereist en levert geen grond op voor beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12 Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur te geschieden. Betaling dient te geschieden in euro’s.
2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die buro been maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
3. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de ruimte ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is beschikbaar gesteld, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
4. Als Opdrachtgever een factuur van buro been niet op de overeengekomen termijn voldoet, is Opdrachtgever direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. buro been is in een dergelijk geval gerechtigd wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

Artikel 13 Vooruitbetaling zekerheidstelling

buro been is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie, verlening van haar dienst over te gaan respectievelijk met de verrichting door te gaan. Indien Opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op buro been rustende plicht uit de overeenkomst, onverminderd het recht van buro been op vergoeding van schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

Artikel 14 (Intellectuele) eigendom

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, is buro been eigenaar van alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar voor Opdrachtgever ontwikkelde werken, diensten en documentatie.
2. In geval van een derde stelt dat het gebruik van de werken in strijd is met de intellectuele eigendomsrecht van die derde, zal Opdrachtgever buro been hiervan onverwijld in kennis stellen.
3. buro been heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
4. Het eigendom van de door Opdrachtgever ontwikkelde werken en/of website gaat pas over nadat de facturen volledig zijn betaald.
5. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content en de rechten ter zake van de domeinnamen berusten bij de Opdrachtgever en/of dienst licentiegevers.
6. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website met inbegrip van de Standaard Programmatuur en overige documentatie, berusten bij buro been.

Artikel 15 Geheimhouding

1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie en gegevens afkomstig van dan wel betrekking hebbend op de andere partij, voor zover deze informatie en gegevens in het kader van de offerte of opdracht aan eerstgenoemde partij bekend zijn geworden.
2. buro been heeft het recht om in publicaties en interviews e.d. bekendheid te geven aan het bestaan van de tussen buro been en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 16 Reclames

1. Reclames met betrekking tot de overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na factuurdatum of datum van automatische incasso schriftelijk aan buro been te worden gemeld, waarna het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag als door Opdrachtgever erkend geldt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft buro been de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de overeenkomst of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaalde prijs.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

1. buro been is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming van buro been. Zij is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet limitatief bedrijfsschade, dataverlies, productieverlies, omzet- en/of winstderving, kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zijn, waardevermindering van producten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever buro been onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is buro been voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart buro been voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan buro been onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van buro been.
3. De aansprakelijkheid voor directe schade van buro been wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever buro been onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van tekortkoming. Indien buro been ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten, bestaat slechts aansprakelijkheid. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat buro been in staat is adequaat te reageren.
4. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij/zij schade heeft geleden door een fout van buro been die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is buro been voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht danwel indien de opdracht een looptijd heeft van meer dan zes maanden tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. De aansprakelijkheid van buro been is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van buro been in voorkomend geval uitkeert, te verhogen met het bedrag van het eigen risico van buro been.
5. Indien buro been tezamen met één of meer andere opdrachtnemers van Opdrachtgever een opdracht heeft ontvangen, is ieder van de opdrachtnemers aansprakelijk voor een tekortkoming in de door hem uitgevoerde (deel)werkzaamheden.
6. Opdrachtgever is altijd eindverantwoordelijke voor de ontwerpen die bij de drukker terecht komen. Opdrachtgever dient opdrachten rechtstreeks met derde partijen overeen te komen. buro been is hierin geen partij. Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor eventuele drukfouten, kleurfouten en andere fouten.

Artikel 18 Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen, elektriciteits-en internetstoringen en in het geval dat buro been door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van buro been kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel zijn beide partijen bij aanhoudende problemen van langer dan drie maanden, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van buro been indien er sprake is van overmacht.

Artikel 19 Privacy

1. Partijen verplichten zich over en weer in overeenstemming met de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te handelen. Partijen handelen in overeenstemming met de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens, de AVG en de Uitvoeringwet AVG om te bepalen of sprake is van een datalek.
2. Onder een datalek wordt verstaan: alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken of waardoor de persoonsgegevens blootgesteld zijn aan verlies of onrechtmatige verwerking. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van een USB-stick of computer, verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen zichtbaar zijn voor alle geadresseerden, een calamiteit zoals brand in een datacenter of malwarebesmetting.
3. Als een verwerkingsverantwoordelijke zicht bewust is geworden van een datalek, moet hij dit direct, waar mogelijk binnen 72 uur melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit niet mogelijk is, moet een verklaring worden gegeven voor de vertraging.
4. Indien blijkt dat bij buro been sprake is van een datalek, dat door Opdrachtgever gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n), dan zal buro been Opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk informeren nadat buro been bekend is geworden met het datalek. buro been probeert de Opdrachtgever direct alle informatie te verstrekken die zij nodig heeft om een volledige melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkene(n) te verrichten.
5. Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
6. Opdrachtgever is in overleg met buro been gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de naleving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens te controleren door middel van een onafhankelijke deskundige. Opdrachtgever draagt alle kosten in verband met deze controle.
7. buro been kan derden (sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze Derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover buro been niet beschikt. Als het inschakelen van Derden tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaat verwerken dan zal buro been met die Derden (schriftelijk) afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens. Met het aangaan van een overeenkomst met buro been geeft Opdrachtgever toestemming voor het inschakelen van de Derden.
8. buro been verwerkt de Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij buro been hierover met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
9. buro been is niet aansprakelijk voor boetes of claims als Opdrachtgever de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

Artikel 20 Overdraagbaarheid

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de met buro been gesloten overeenkomst, over te dragen.
2. Overdracht van rechten en/of verplichtingen is alleen mogelijk nadat Opdrachtgever, buro been hiervan op de hoogte heeft gesteld en de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van buro been heeft verkregen.

Artikel 21 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens buro been in verband met het verrichten van werkzaamheden door buro been in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 22 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en buro been waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van buro been is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrift. buro been heeft echter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.